TCP (Post-Test)

รายละเอียด

แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ข้อคำถาม ระยะเวลาทำแบบสอบ 30 นาที ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะต้องตอบถูกจำนวน 16 ข้อขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อคำถามทั้งหมด ทุกครั้งในการทำแบบทดสอบจะถูกบันทึกเป็นประวัติการทำแบบทดสอบของท่าน ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ ท่านที่ผ่านเกณฑ์ สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้จำนวน 1 ครั้ง และใบประกาศนียบัตรนี้มีอายุการใช้งานภายในระยะเวลา 2 ปี

1. ท่านจะแนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่สามีไม่เลิกสูบบุหรี่อย่างไรเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ลดการได้รับควันบุหรี่มือสอง
2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases/NCD)
3. การเสพติดยาสูบเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ยกเว้น
4. ท่านส่วนใหญ่รู้สึกท้อเมื่อพบว่าผู้ป่วยที่เลิกสูบบุหรี่แล้วกลับมาสูบบุหรี่อีก ที่ท่านรู้สึกเช่นนี้เป็นเพราะเหตุใด
5. ท่านซักประวัติความเจ็บป่วยผู้ป่วยรายหนึ่ง พบว่า มีอาการไอ และสูบบุหรี่ ผู้ป่วยยังไม่คิดจะเลิกบุหรี่ตอนนี้ ท่านจะแนะนำผู้ป่วยอย่างไรเพื่อให้เลิกบุหรี่
6. โรคใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเสพนิโคติน
7. ชายไทย 15 ปี ให้ประวัติสูบวันละ 5-10 มวนทุกวันนาน 3 ปี โดยจะไปสูบกับเพื่อนๆ ในห้องน้ำ ตอนหลังเลิกเรียน ท่านจะให้การบำบัดอย่างไร
8. ทุกจุดที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ท่านมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้อย่างไร
9. ท่านจะประสานกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (1600) เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในหน่วยงานของท่านได้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
10. เด็กชายอายุ 12 ปี อยู่กับยาย พ่อแม่เลิกกัน แม่มาทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ยาย เด็กมาที่โรงพยาบาลของท่านด้วยอาการเจ็บคอ ท่านได้กลิ่นบุหรี่จากตัวเด็กจึงซักประวัติ พบว่าเด็กสูบบุหรี่วันละ 8-10 มวน และมีเพื่อนเป็นกลุ่มสูบบุหรี่เหมือนกัน ท่านแนะนำให้เด็กเลิกบุหรี่ เด็กพูดว่า “บุหรี่พาผมไปหาเพื่อน ถ้าผมเลิกบุหรี่แล้วผมจะเป็นอย่างไร” ท่านจะสนทนากับเด็กคนนี้อย่างไรที่ โดยใช้หลักการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
11. ในการลดละเลิกการเสพนิโคตินได้นั้น สมุนไพรชนิดใดที่มีผลต่อการช่วยเลิกบุหรี่
12. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง
13. ผู้ใดต่อไปนี้มีโอกาสเลิกบุหรี่สำเร็จสูงสุด
14. คำถามในข้อใดต่อไปนี้ สามารถใช้ในการประเมินความรุนแรงในการเสพติดนิโคตินได้ดีที่สุด
15. ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่วันละ 10 มวน ท่านประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วยคิดจะเลิกบุหรี่ใน 6 เดือนข้างหน้า ท่านจะสนทนาให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างไรเพื่อจูงใจให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่เร็วขึ้น
16. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การควบคุมยาสูบในประเทศไทย
17. ท่านให้คำปรึกษาผู้ป่วยรายหนึ่งให้เลิกบุหรี่ได้ เมื่อติดตามใน 1 เดือน หลังเลิกบุหรี่ พบว่าผู้ป่วยกลับมาสูบบุหรี่ใหม่หลังเลิกสูบไป 2 สัปดาห์ และบอกว่าสูบแค่ 3มวน น้อยกว่าเดิม ท่านจะพูดกับผู้ป่วยรายนี้อย่างไร เพื่อให้มีแรงจูงใจ สู้กลับมาเลิกบุหรี่อีกครั้ง.
18. ท่านคิดว่าผู้ป่วยรายใดต่อไปนี้ที่มีการติดนิโคตินรุนแรง
19. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ในการผลักดันให้การบำบัดโรคเสพยาสูบประสบความสำเร็จ
20. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการที่เกิดจากอาการถอนนิโคติน
TOP