การให้บริการเลิกยาสูบแบบง่ายด้วยเทคนิค

Very Brief Advise (VBA)

- เรียนรู้การให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี ได้ด้วยตนเอง

- ประเมินความรู่้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

- แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

แผนงานพัฒนาต้นแบบและระบบในการให้บริการเลิกยาสูบในประเทศไทย

แผนงานพัฒนาเว็บไซต์

     เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการสูบบุหรี่ได้พัฒนาระบบการเรียน การสอนในรูปแบบที่ทันสมัย โดยพัฒนาต่อยอดจากเว็บไซต์เดิมชื่อว่า learningsmokingcessation.com เพื่อสำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยมีสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ไฟล์เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดีย และวีดิทัศน์ สืบค้น ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบเว็บไซต์จะต้องมีเสถียรภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

แหล่งความรู้

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ได้ด้วยตนเอง

เผยแพร่ข้อมูล

เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ให้คำปรึกษา

เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ข่าวสารวิชาการโดยโครงการฟ้าใส

การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565
รายละเอียด
24/02/2022
การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6)
รายละเอียด
21/10/2020
การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6)
รายละเอียด
21/10/2020
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
รายละเอียด
27/02/2020

ปฏิทิน


หนังสือแนะนำสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยและทั่วโลก
ดูทั้งหมด


ผลกระทบต่อสุขภาพ
ดูทั้งหมด


การรักษาโรคเสพยาสูบและการช่วยเลิกบุหรี่
ดูทั้งหมด


การรณรงค์ในสื่อและเยาวชน
ดูทั้งหมด


จุลสารเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

TOP