ติดต่อเรา

Thailand Smoking Cessation

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ 6 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์

02-716-6661
ต่อ 6028

Email

clinicpharsai@gmail.com

โทรสาร

02-716-6556

TOP